Zrównoważony Rozwój Uczelni

Projekt „Zrównoważony rozwój uczelni” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Celem głównym projektu jest wdrożenie w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w okresie 48 miesięcy kompleksowych zmian projakościowych w zakresie kształcenia oraz funkcjonowania Uczelni w celu dostosowania kształcenia do potrzeb Województwa Małopolskiego oraz współczesnej gospodarki.

Cel główny zostanie uzyskany dzięki realizacji celów szczegółowych:

  • Opracowanie i realizacja programu kształcenia na dwóch kierunkach studiów II stopnia, prowadzonych na Uniwersytecie Rolniczym, opartych o innowacje w celu lepszego przygotowania absolwentów do realizacji wyzwań nowoczesnej gospodarki Małopolski i społeczeństwa.
  • Podniesienie kompetencji oraz zdobycie praktycznego doświadczenia studentów przez  udział w wysokiej jakości programach staży.
  • Wzrost umiędzynarodowienia Uczelni poprzez włączenie w proces edukacji wykładowców z zagranicy.
  • Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej UR poprzez wzmocnienie umiejętności dydaktycznych związanych z e-learningiem, wykorzystywanych w procesie kształcenia.
  • Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej UR w Krakowie.

NR PROJEKTU: POWR.03.05.00-00-ZR50/18

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.10.2019 r. - 31.12.2023 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 12 503 100,87 zł, w tym wkład EFS 12 127 969,20 zł

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR